منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
بازگشت

فیلم های پیشنهادی


Legion-posterAssassins Creed-posterJack Reacher: Never Go Back-poster

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هجدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت بیست و ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-23) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-22) اضافه شد
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم(قسمت7و8 منتشر نشده)
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت یازدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هجدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفدهم
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم(قسمت 4 منتشر نشده)
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت دوازدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفتم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هفدهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت چهاردهم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان

Special Correspondents-poster

دانلود فيلم Special Correspondents 2016

ژانر : کمدي IMDB
محصول کشور : کانادا, انگلستان, آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Ricky Gervais
بازيگران :Ricky Gervais, Eric Bana, Vera Farmiga, Kelly Macdonald
امتياز : 5.8 از 11,402کاربر
مدت زمان :101 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم ماجرای دو خبرنگار است که بعد از منتشر کردن خبری مجبور می‌شوند تا به آمریکای جنوبی بروند و از آن‌جا در خط مقدم خبر تهیه کنند. ولی آن‌ها در نیویورک می‌مانند و بالای یک رستوران اسپانیایی پنهان می‌شوند و تظاهر می‌کنند که به خط مقدم جنگ رفته‌اند و از آن‌جا خبر می‌دهند و تبدیل به قهرمان‌های شهر می‌شوند….

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
National Bird-poster

دانلود فيلم National Bird 2016

ژانر : مستند IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Sonia Kennebeck
بازيگران :Jesselyn Radack
امتياز : 7.9 از 64کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

این مستند راجع به سه افشاگر است که سکوت خود را شکستند و جزئیات جمع آوری اطلاعات برون مرزی توسط دولت آمریکا توسط پهپادها را افشا کردند.

برچسب ها : , , , , , , , ,
The Tenth Man-poster

دانلود فيلم The Tenth Man 2016

ژانر : کمدي, درام IMDB
محصول کشور : آرژانتين نمایش تریلر
کارگردان : Daniel Burman
بازيگران :Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher Barilka, Elvira Onetto
امتياز : 5.9 از 252کاربر
مدت زمان :82 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

پس از سالها دوری، “آریل” به بوینس آیرس بازمیگردد و تلاش میکند دوباره با پدرش که یک بنیاد خیریه تاسیس کرده، ارتباط برقرار کند. در همین میان او با دختری به نام “اوا” آشنا میشود که در بنیاد خیریه پدرش مشغول به کار است…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Things Behind the Sun-poster

دانلود فيلم Things Behind the Sun 2001

ژانر : درام, موزيکال IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Allison Anders
بازيگران :Aria Alpert Adjani, Ruben Anders, Rosanna Arquette, Mitchell Boshnack
امتياز : 7.2 از 1,175کاربر
مدت زمان :120 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

خاطرات تاریکِ یک روزنامه‌نگار زمانی که برای مصاحبه نزد یک خواننده راک زن می رود، دوباره زنده میشود و هر دو مجبور میشوند با اسرار دردسر ساز گذشته‌شان مقابله کنند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Uncertain Glory-poster

دانلود فيلم Uncertain Glory 1944

ژانر : جنايي, درام, عاشقانه IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Raoul Walsh
بازيگران :Errol Flynn, Paul Lukas, Lucile Watson, Faye Emerson
امتياز : 7.0 از 782کاربر
مدت زمان :102 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک جنایتکار حرفه ای پس از اینکه توسط یک بازرس پلیس تحت تعقیب قرار میگیرد و میداند که راه فراری ندارد، تصمیم میگیرد جان خود را در قبال آزادیِ 100 گروگان زندانی شده به دست نازی ها، فدا کند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Godspeed-poster

دانلود فيلم Godspeed 2016

ژانر : درام IMDB
محصول کشور : تايوان نمایش تریلر
کارگردان : Mong-Hong Chung
بازيگران :Michael Hui, Na-Dou Lin, Leon Dai, Chung-Hua Tou
امتياز : 7.2 از 116کاربر
مدت زمان :111 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم داستان یک دلال مواد مخدر تایوانی است که مسیری را هر روز در یک مسیر با تاکسی رفت و آمد میکرده اما یک روز سوار تاکسی اشتباهی میشود و پس از آن دردسرها به سراغ او و راننده تاکسی می آیند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
How to Be Single-poster

دانلود فيلم How to Be Single 2016

ژانر : کمدي, عاشقانه IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Christian Ditter
بازيگران :Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Damon Wayans Jr.
امتياز : 6.1 از 49,525کاربر
مدت زمان :110 دقيقه
کيفيت : 720P1080P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

آلیس پس از اینکه نامزدش با دختر دیگری آشنا می شود، تصمیم می گیرد زندگی مجردی در نیویورک را تجربه کند و در این راه از راهنمایی دوست عجیبش به نام رابین نیز بهره می برد…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
War Dogs-poster

دانلود فيلم War Dogs 2016

ژانر : کمدي, جنايي, درام IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Todd Phillips
بازيگران :Miles Teller, Steve Lantz, Gregg Weiner, David Packouz
امتياز : 7.2 از 55,999کاربر
مدت زمان :114 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم داستان واقعی دو مرد جوان به نام های دیوید و افریم است که برنده‌ی یک قرارداد 300 میلیون دلاری می شوند تا مهمات جنگی آمریکا را در افغانستان تامین کنند و…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Compadres-poster

دانلود فيلم Compadres 2016

ژانر : اکشن, کمدي, جنايي IMDB
محصول کشور : مکزيک نمایش تریلر
کارگردان : Enrique Begne
بازيگران :Eric Roberts, Kevin Pollak, Aislinn Derbez, Camila Sodi
امتياز : 4.7 از 653کاربر
مدت زمان :101 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک پلیس سابق پس از اینکه از زندان آزاد می شود، با یک نوجوان هکر همکار می شود تا رئیس یک باند جنایتکار را که باعث دستگیر شدنش بوده را پیدا کرده و انتقامش را بگیرد…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
The Guv

دانلود فيلم The Guv'nor 2016

ژانر : مستند IMDB
محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر
کارگردان : Paul Van Carter
بازيگران :Lenny McLean, Jamie McLean, Martin Askew, Guy Ritchie
امتياز : 7.1 از 231کاربر
مدت زمان :85 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

این مستند زندگیِ “لنی مک‌لین” را از دید تنها پسرش “جمی” روایت میکند.

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
صفحه 1 از 2,59312345...آخرین »